Režim Průběh CLARES 2.3

Průběh Do režimu Průběh se ze základního režimu dostaneme po stisku tohoto tlačítka u zvoleného regulátoru, který zůstane v levé části obrazovky.

Režim Průběh slouží ke zpracování získaných průběhů z regulátorů řady CLARE. Režim umožňuje přehledně roztřídit jednotlivé průběhy do různých knih podle přání uživatele. Dále je umožněno vyhledávání, komentování, úprava, mazání, exportování a tisknutí jednotlivých naměřených průběhů. Je k dispozici náhled i podrobný graf plné velikosti s možností tisku jeho libovolného výřezu.

V knihách lze prohlížet zaznamenané průběhy, knihy se dají vytvářet a mazat. V levé části zůstává přítomen zvolený regulátor, který je možné ovládat stejně jako v Základním režimu.

Režim Průběh

Ovládání režimu Průběh

Výpis průběhů
Výpis průběhů
 1. Výpis průběhů z příslušné knihy. Výpis obsahuje všechny průběhy, které jsou ve zvolené knize uloženy.
 2. V případě, že je průběhu více než 13, objeví se v pravé části posunovací lišta, pomocí níž je možné se mezi průběhy posunovat.
 3. U každého průběhu je zobrazeno datum a čas pořízení průběhu, číslo regulátoru a programu, který danému průběhu odpovídá a komentář. Všechny tyto údaje je možné u aktivního průběhu ve spodní části obrazovky měnit.
 4. V případě, že klikneme myší na libovolný průběh, modře se označí, ve spodní části obrazovky se zobrazí informace o tomto průběhu a náhledový graf.
První/poslední
První průběh Poslední průběh
 1. Tato tlačítka slouží k výběru prvního, resp. posledního průběhu z aktuální knihy. Ten se modře označí a ve spodní části obrazovky se zobrazí informace o tomto průběhu a náhledový graf.
Najdi průběh
Najdi průběh
 1. Hledání průběhu v knize. Program nalezne všechny průběhy odpovídající zadání.
 2. Hledání probíhá od aktuálního průběhu. V případě, že žádný průběh neodpovídá zadání, zůstane modře označen naposledy vybraný cyklus.
 3. Pokud je nalezen průběh odpovídající zadání, modře se označí a ve spodní části obrazovky se zobrazí informace o tomto průběhu a náhledový graf.
 4. Další průběh odpovídající zadání se označí po opětovném stisku tlačítka Najdi průběh anebo stisku tlačítka Enter.
 5. Zadání pro hledání tvoří libovolná série znaků, která se porovnává s položkami ve výpisu průběhů. Vyhledávat je tak možné podle určitého data, čísla pece, programu či dodatečné informace o průběhu. Při zadání např.
  /03/ se vyhledají všechny průběhy zaznamenané v měsíci březnu
  -02 se vyhledají všechny průběhy s programem číslo 2
  test se vyhledají všechny průběhy, jejichž informace obsahuje slovo test.
Režim Setup
Režim Setup
 1. Režim Setup slouží k nastavení parametrů programu CLARES. Po stisku tohoto tlačítka lze v režimu Setup zvolit jazyk programu, komunikační parametry a upřesnit některé parametry programu dle přání uživatele.
Export průběhu
Export průběhu
 1. Libovolný průběh je možné po stisku tohoto tlačítka uložit ve standardním textovém formátu vhodném pro zpracování v jakémkoliv dalším programu (např. pro porovnávání grafů).
 2. Program nabídne standardní okno pro uložení souboru, ve kterém je možné vybrat místo a název souboru, který se má uložit.
 3. Na zvolené místo pod zadaným jménem se po stisku tlačítka OK uloží modře označený průběh.
 4. Pokud se průběh nemá uložit, stačí stisknout tlačítko Storno nebo křížek na uzavření okna.
Tisk tabulky
Tisk tabulky
 1. Vybraný průběh lze také vytisknout na tiskárnu. Tiskne se hlavička informací o průběhu a následně šest sloupců jednotlivých očíslovaných měření.
 2. Program před tiskem nabídne standardní okno pro tisk souboru, ve kterém je možné zvolit tiskárnu, počet kopií a další parametry.
 3. Při stisku tlačítka OK se vytiskne označený průběh, při stisku tlačítka Storno se tisk průběhu ukončí.
Smazání průběhu
Smazání průběhu
 1. Tímto tlačítkem je možné vybraný průběh smazat.
 2. Před smazáním zvoleného průběhu (modře označeného) se vždy zobrazí dotaz, zda se má skutečně smazat tento průběh. Po potvrzení se zvolený průběh smaže a odebere z příslušné knihy.
Přesun průběhu
Přesun průběhu
 1. Slouží k přesunu průběhu do jiné knihy. Tímto způsobem lze libovolně upravit rozdělení průběhů do jednotlivých knih.
 2. Pro bezpečnost této funkce je nejdříve nutné zvolit průběh, který bude přenášen, poté označit knihu, do které má být přenesen a nakonec je třeba stisknou tlačítko přesunu průběhu. Průběh je přenesen, tzn. že z původní knihy je zároveň vymazán.
Uložení průběhu
Uložení průběhu
 1. Tlačítko slouží k uložení změn informací o průběhu v dolní části obrazovky.
 2. Před uložením se zobrazí dotaz, zda se mají skutečně přepsat informace o tomto průběhu. Při potvrzení se informace přepíší.
Výpis knih
Výpis knih
 1. Výpis knih obsahuje všechny knihy, které byly dosud vytvořeny.
 2. Pokud existuje více než šest knih, objeví se po pravé straně posunovací lišta, pomocí níž lze volit další knihy.
 3. Pokud klikneme na některou knihu, zobrazí se její název a příslušný výpis průběhů z této knihy.
Název knihy
Název knihy
 1. Zobrazuje název zvolené knihy. Slouží také k zadání názvu nové knihy.
Nová kniha
Nová kniha
 1. Tímto tlačítkem je možné založit novou knihu. Do názvu knihy je nutné zadat název nové knihy a po stisku tohoto tlačítka se nová kniha se zadaným názvem vytvoří.
 2. Knihy je vhodné vytvářet systematicky např. podle měsíců a roků, typu programu, čísla pece apod., aby se uživatel ve velkém množství průběhů dobře orientoval.
Smazat knihu
Smazat knihu
 1. Slouží ke smazání celé knihy průběhů.
 2. Před smazáním zvolené knihy se vždy zobrazí dotaz, zda se má skutečně tato kniha smazat. Při potvrzení, pokud kniha obsahuje alespoň jeden průběh se program znovu zeptá, zda má smazat celou knihu obsahující průběhy. Po potvrzení se kniha se všemi svými průběhy smaže a odebere z výpisu knih.
Náhled průběhu
Náhled průběhu
 1. Náhled průběhu je zmenšeným grafem zaznamenaného teplotního průběhu.
 2. Po kliknutí na náhled průběhu se zobrazí graf v plné velikosti a je možné jej detailně zkoumat. Také je k dispozici tisk grafu ve dvou různých formátech (viz. dále)
Datum průběhu
Datum průběhu
Informace o datumu zaznamenání průběhu ve formátu DD/MM/RR. Informace se zobrazuje ve výpisu průběhu a lze podle ní vyhledávat.
Čas průběhu
Čas průběhu
Informace o času zaznamenání průběhu ve formátu HH/MM. Informace se zobrazuje ve výpisu průběhu a lze podle ní vyhledávat.
Číslo pece průběhu
Pec průběhu
Informace o číslu pece, ze které byl průběh pořízen. Informace se zobrazuje ve výpisu průběhu a lze podle ní vyhledávat.
Číslo programu průběhu
Program průběhu
Informace o číslu programu, který byl vykonáván. Informace se zobrazuje ve výpisu průběhu a lze podle ní vyhledávat.
Počet měření
Počet měření
Informace o počtu naměřených hodnot. Při snížení počtu naměřených hodnot dojde po uložení průběhu ke zkrácení průběhu, tzn. uloží se pouze nově zadaný počet naměřených hodnot a zbylé hodnoty se smažou.
Spotřeba energie
Spotřeba energie
Informace o celkové spotřebě energie průběhu v kWh.
Perioda měření
Perioda měření
Informace udává časovou periodu mezi jednotlivými naměřenými hodnotami (v sekundách). Při změně periody a uložení průběhu dojde k roztažení či smrštění grafu průběhu v čase.
Maximální teplota
Maximální teplota
Informace o maximální dosažené teplotě mezi naměřenými hodnotami.
Informace o průběhu
Informace o průběhu

Informace ke specifikaci průběhu pro uživatele. Zde je možné zapsat libovolné informace pro pozdější použití či identifikaci průběhu. Informace se zobrazuje ve výpisu průběhu a lze podle ní vyhledávat.

Graf průběhu

Graf průběhu slouží k podrobné analýze průběhu. Graf se ovládá zcela shodně s režimem Graf, navíc je k dispozici tisk ve dvou formátech.

Modrá křivka v grafu zobrazuje teoretickou regulovanou teplotu (program), červená křivka ukazuje skutečné naměřené hodnoty a zelená, pokud je funkce v regulátoru povolena představuje skutečnou regulovanou teplotu.

Graf průběhu

Tisk grafu 1
Tisk grafu 1
 1. Vytiskne pouze skutečnou (naměřenou) teplotní křivku. Do grafu se také vytiskne hlavička průběhu s jeho základními informacemi.
 2. Program před tiskem nabídne standardní okno pro tisk souboru, ve kterém je možné zvolit tiskárnu, počet kopií a další parametry.
 3. Při stisku tlačítka OK se teplotní křivka vytiskne, při stisku tlačítka Storno se tisk grafu ukončí.
Tisk grafu 2
Tisk grafu 2
 1. Vytiskne skutečnou (naměřenou) teplotní křivku a zároveň také žádanou (příslušný program) teplotní křivku. Do grafu se také vytiskne hlavička průběhu s jeho základními informacemi.
 2. Program před tiskem nabídne standardní okno pro tisk souboru, ve kterém je možné zvolit tiskárnu, počet kopií a další parametry.
 3. Při stisku tlačítka OK se teplotní křivka vytiskne, při stisku tlačítka Storno se tisk grafu ukončí.
Návrat z grafu
Návrat z grafu
 1. Stiskem tohoto tlačítka se vrátíme zpět do režimu Průběh.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3