Režim Program CLARES 2.3

Program Do režimu Program se ze základního režimu dostaneme po stisku tohoto tlačítka nebo kliknutím na zelený displej příslušného regulátoru.

Režim Program je zaměřen na správu databáze programů pro každý regulátor. Jelikož v rámci sítě Master-Slave má smysl pouze databáze regulátoru Master, databáze regulátorů Slave se na ní automaticky přepíná.

V tomto režimu je možné zakládat, prohlížet, komentovat, případně mazat jednotlivé programy regulátoru. Dále lze programy odesílat do regulátoru a obráceně přijímat programy uložené v regulátoru.

V levé části zůstává přítomen regulátor s jehož databází pracujeme. Je možné ho ovládat stejně jako v Základním režimu. Pokud však změníme číslo regulátoru automaticky se změní i databáze programů pro zvolený regulátor.

Program si pamatuje zvolené programy v jednotlivých databázích což velmi usnadňuje jejich porovnávání apod.

Režim Program

Ovládání režimu Program

Graf programu
Graf programu
 1. Graf zobrazuje graficky příslušný zvolený program. Maximální teplota závisí na maximální povolené teplotě regulátoru, časově není program omezen.
 2. Libovolnou část programu lze zvětšit tak, že najedeme na některý roh požadované oblasti, stiskneme levé tlačítko myši a držíme ho, najedeme myší do protilehlého rohu oblasti a pustíme tlačítko myši.
 3. Pokud se v označené oblasti program nachází, je zvolená oblast zvětšena. Automaticky se optimalizují pomocné osy.
 4. Při maximálním zvětšení se v celém grafu zobrazí pouze 10°C a 10 minut. Aktuální zvětšení se zobrazuje v programovém panelu pod nápisem GRAF. Při pohybu myši v grafu se neustále ukazuje v programovém panelu pod nápisem KURZ přesná poloha ukazatele.
 5. Pokud potřebujeme graf opět zmenšit, klikneme v libovolné části grafu pravým tlačítkem.
 6. Při všech úpravách v režimu Blok se graf automaticky přizpůsobí opravenému či vytvářenému programu.
Číslo programu
Číslo programu
 1. Číslo programu je velice univerzální tlačítko. Pokud vybereme program ze seznamu programů, nastaví se automaticky podle čísla vybraného programu.
 2. Číslo můžeme změnit tak, že na tlačítko klikneme myší, nápis Pr. zčervená a místo čísla se objeví dva otazníky. Nyní program čeká na stisk dvou číslic na klávesnici, které specifikují požadované číslo. Program 2 se tedy nastaví stiskem tl.0 a následným stiskem tl.2.
 3. Pokud během zadávání čísla klikneme myší na tlačítko nebo mimo něj, zadávání se ukončí a objeví se původní číslo.
 4. Pokud vybereme ze seznamu nějaký program, změníme jeho číslo a uložíme ho, uloží se pod novým číslem (tímto způsobem se program zkopíruje).
 5. Před odesláním programu do regulátoru je možné změnit jeho číslo a uložit jej tak v regulátoru pod jiným číslem.
 6. Při přijímání programu z regulátoru je přímo nezbytné nastavit číslo programu, který chceme přijmout.
Seznam programů
Seznam programů
 1. Seznam programů obsahuje všechny programy, které byly pro příslušný regulátor vytvořeny.
 2. Pokud obsahuje více než sedm programů, objeví se po pravé straně posunovací lišta, pomocí níž lze volit další programy.
 3. Pokud klikneme na některý program, zobrazí se graf, číslo, výpis a komentář zvoleného programu.
Uložení programu
Uložení programu
 1. Tlačítko slouží k uložení programu do databáze příslušného regulátoru.
 2. Pokud provedeme v programu změny (změny programu v režimu Blok, změnu čísla programu anebo změnu komentáře), tímto tlačítkem se změny potvrdí a zapíší do databáze programů.
 3. Pokud již program s daným číslem v databázi programů existuje, následuje dotaz, zda se má skutečně novým programem přepsat. V případě potvrzení je původní program přepsán.
Smazání programu
Smazání programu
 1. Slouží k smazání vybraného programu z databáze programů příslušného regulátoru.
 2. Před smazáním zvoleného programu (dle čísla programu) se vždy zobrazí dotaz, zda skutečně smazat program s daným číslem. Po potvrzení se program smaže a odebere se ze seznamu programů.
Odeslání programu
Odeslání programu
 1. Tlačítko umožňuje odeslání aktuálního výpisu programu do příslušného regulátoru.
 2. V případě, že není regulátor připojen, není tlačítko aktivní.
 3. Při odesílání programu je třeba brát v úvahu kapacitu paměti v regulátoru CLARE, která je v základní verzi 10 programů po 15 krocích a v rozšířené verzi 80 programů po 50 krocích.
 4. Odesílá se aktuální výpis, takže lze případně před odesláním program upravit bez vlivu na výpis uložený v databázi programů.
 5. Před odesláním lze také změnit číslo programu a odeslat jej tak pod jiným číslem.
 6. Po stisku tlačítka odeslání následuje dotaz, zda přepsat program uložený v regulátoru s příslušným číslem. Po potvrzení je program odeslán a uložen v regulátoru.
Přijetí programu
Přijetí programu
 1. Toto tlačítko slouží k přijetí programu z příslušného regulátoru.
 2. V případě, že není regulátor připojen, není tlačítko aktivní.
 3. Při přijímání programu je třeba brát v úvahu kapacitu paměti v regulátoru CLARE, která je v základní verzi 10 programů po 15 krocích a v rozšířené verzi 80 programů po 50 krocích.
 4. Aktuální výpis programu je automaticky přepsán přijatým programem, ale je možné jej následně uložit do databáze programů.
 5. Před případným uložením přijatého programu je možné změnit jeho číslo a uložit jej pod tímto novým číslem.
Výpis programu
Výpis programu
 1. Obsahuje aktuální výpis programu, obnovuje se při výběru ze seznamu programů a přijetí programu z regulátoru.
 2. Pokud má program více než patnáct bloků, objeví se po pravé straně posunovací lišta, pomocí níž lze volit další bloky.
 3. Při kliknutí na libovolný blok z výpisu programů se přeneseme do režimu Blok, kde začneme pracovat se zvoleným blokem programu.
Komentář programu
Komentář programu
 1. Komentář programu slouží k lepší identifikaci než je pouhé číslo programu. Uživatel zde může zapsat libovolné informace, které mu pomohou pro rozeznání programu.
 2. Aby byly změny komentáře uchovány v databázi programů, je třeba po změně komentáře kliknout na tlačítko Uložení programu.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3