Základní režim CLARES 2.3

V základním režimu je možné dálkově ovládat až čtyři regulátory řady CLARE. Ovládání regulátoru je zcela identické jako ovládání skutečného regulátoru. Pouze rychlost aktualizace displeje je vzhledem k rychlostem sériové komunikace mírně nižší než v reálném regulátoru.

Ze základního režimu lze snadno přecházet do dalších režimů prostřednictvím ovládacího panelu ve spodní části každého regulátoru.

Zákl. režim

Ovládání základního režimu

Displej a klávesnice
Displej a klavesnice
 1. Pokud regulátor s daným číslem regulátoru není připojen zobrazí se pouze neaktivní displej a klávesnice s velkým nápisem OFF.
 2. V opačném případě se displej a klávesnice aktivuje a jsou identické se skutečným regulátorem řady CLARE.
 3. Všechna tlačítka jsou funkční a stejně jako u regulátoru mohou mít při dlouhém stisku jinou funkci.
 4. Pokud klikneme na horní (červený) displej, rovnou se přeneseme do režimu Graf.
 5. Při kliknutí na spodní (zelený) displej se dostaneme do režimu Program
Ovládací panel
Ovládací panel
 1. Pomocí ovládacího panelu můžeme přecházet do režimu Program, Graf a Průběh, aktivovat nebo deaktivovat použití klávesnice, nastavit číslo regulátoru, případě i číslo slave regulátoru v síti.
 2. Poskytuje přehled o typu připojeného zařízení a stavu regulátoru, indikuje spuštění programu a chyby regulátoru.
Číslo regulátoru
Číslo regulátoru
 1. Při kliknutí na tlačítko se současné číslo regulátoru zbarví červeně a program čeká na stisk klávesy reprezentující číslo regulátoru (1-9, A-F). Po stisku tlačítka se displej, klávesnice a ovládací panel upraví dle zvoleného regulátoru.
 2. Pokud při čekání na číslo regulátoru klikneme znovu (na tlačítko nebo mimo) zadání se přeruší a program dále pracuje s původním číslem regulátoru.
 3. Pokud zvolíme číslo regulátoru, které odpovídá síti Master-Slave, vybereme tím pouze o kterou síť Master-Slave se jedná a je nutné stisknout ještě klávesu s číslem regulátoru v síti Master-Slave (tzn. 0 pro Master a 1-9 příp. A-F pro Slave regulátory).
Stav regulátoru
Stav regulátoru
 1. V případě, že není zobrazen žádný nápis, regulátor není připojen.
 2. Pokud je zobrazen nápis Čeká regulátor je v klidovém stavu a čeká na spuštění některého programu.
 3. Je-li zobrazen nápis Manuál regulátor je spuštěn v manuálním režimu regulátoru.
 4. Při zobrazení nápisu ve tvaru Pr.01 je spuštěn program s příslušným číslem z programovacího režimu regulátoru.
Režim Program
Režim Program
 1. Při stisku tohoto tlačítka se přeneseme do režimu Program.
 2. Pokud stiskneme tlačítko v režimu Program dostaneme se zpět do Základního režimu.
Číslo Slave
Číslo slave
 1. Při stisku tohoto tlačítka se současné číslo regulátoru v síti Master-Slave zbarví červeně a program čeká na stisk klávesy s požadovaným číslem regulátoru v síti Master-Slave (tzn. 0 pro Master a 1-9 příp. A-F pro Slave regulátory).
 2. Pokud stiskneme tlačítko v režimu Program dostaneme se zpět do Základního režimu.
 3. Pokud při čekání na číslo regulátoru klikneme znovu (na tlačítko nebo mimo) zadání se přeruší a program dále pracuje s původním číslem regulátoru.
Režim Graf
Režim Graf
 1. Při stisku tohoto tlačítka se přeneseme do režimu Graf.
 2. Pokud stiskneme tlačítko v režimu Graf dostaneme se zpět do Základního režimu.
Režim Průběh
Režim Průběh
 1. Při stisku tohoto tlačítka se přeneseme do režimu Průběh.
 2. Pokud stiskneme tlačítko v režimu Průběh dostaneme se zpět do Základního režimu.
Klávesnice ANO/NE
Klávesnice ON Klávesnice OFF
 1. Tímto tlačítkem je možné zablokovat ovládání regulátoru klávesnicí. Ta se deaktivuje jak v obslužném programu, tak i na skutečném regulátoru.
 2. Blokování lze využít pro ochranu regulátoru před neoprávněnou obsluhou.
 3. Blokování vypneme opětovným stiskem tohoto tlačítka.
 4. Pokud klávesnici zablokujeme a program CLARES ukončíme, regulátor nelze obsluhovat až do nové aktivace klávesnice v programu CLARES nebo vypnutí a zapnutí regulátoru.
Informace o regul.
Typ regulátoru
 1. Pokud informace začínají "NR" jedná se o regulátor ovládající standardní pece s kanthalovými spirálami.
 2. Je-li na začátku "SK" regulátor ovládá pec se superkanthalovými smyčkami.
 3. Dále je uvedena maximální provozní teplota ve °C, podle níž se také zobrazují příslušné grafy.
 4. Nakonec se zobrazuje maximální spotřeba zařízení připojeného k regulátoru v kW.
 5. Pokud mají informace zelený podklad, značí to, že v regulátoru běží program.
 6. V případě, že mají informace červený podklad, došlo v regulátoru k chybě, kterou zjistíme z displeje.

Zpět na obsah manuálu CLARES 2.3