PECE Laboratorní Kelímkové Válcové Zlatnické Opravy ŘS Clares 2.3
Rychlovýpalové Pozorovací Vakuové Sušárny Regulátor Clare 4.0 Průmyslový SW
Superkanthalové Kalibrační Víkové Přístroje Regulační jednotky Tvorba SW

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 71/00 Sb.

My:fa. CLASIC
Lety 114
252 30 Řevnice
IČO: 144 79 346

podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že náš výrobek:

Programovatelný regulátor teploty,

typ:CLARE 4.0
Výrobce:CLASIC
Lety 114, 252 30 Řevnice

je ve shodě s následujícími nařízeními vlády:

č. 168/1997 Sb. (technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí),
č. 169/1997 Sb.
(technické požadavky na výrobky z hlediska jejich EMC)

a dále uvedenými platnými českými, evropskými a mezinárodními technickými normami:

ČSN EN 60 730-1:1997, ČSN EN 60730-2-9:11997, ČSN EN 55081-1:1994,
ČSN EN 55081-2:1996, ČSN EN 61000-6-2:00, ČSN EN 55011:1994.

Výrobek (elektronický programovatelný regulátor teploty) na nějž se vztahuje toto prohlášení, je určen k řízení a regulaci teploty.

Potvrzujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených nařízení a za podmínek výrobcem určeného použití je bezpečný.

Dále potvrzujeme, že veškeré výrobky tohoto typu, námi uváděné na trh, odpovídají přiložené technické dokumentaci a výrobce přijal taková opatření, aby veškeré výrobky tohoto typu byly ve shodě s technickou dokumentaci a základními požadavky výše uvedených vládních nařízení.

V Řevnicích dne: 2.5.2001

Ing. KRIČKA
spolumajitel firmy